VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Aktualnost

Natječaj za radno mjesto

18. ožujka 2022.

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

 

za radno mjesto:

 

stručni suradnik na projektu „Razvoj dvostruke fasade s hermetički zatvorenom šupljinom (H-CCF)“, u Zavodu za istraživanje, razvoj i inovacije, rad na određeno vrijeme (za vrijeme trajanja projekta, najkasnije do 30.09.2023.), u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci – 1 izvršitelj. Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija.

 

Opis posla:

 

  • Sudjeluje u radu na projektu „Razvoj dvostruke fasade s hermetički zatvorenom šupljinom (H-CCF)“,
  • Sudjeluje u administrativnim, istraživačkim i razvojnim djelatnostima na projektu
  • Obavlja i druge poslove iz djelokruga svoga rada koje određuje voditelj projekta.

 

Uvjeti :

 

  • završen diplomski sveučilišni studij prava
  • najmanje 1 godina radnog iskustva u struci

 

Prednost:

 

  • 1 godina radnog iskustva u provedbi projekata financiranih iz Europske unije (osobito          administriranje projekata financiranih iz EFRR-a)
  • znanje rada na računalu
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
  • završen program usavršavanja za pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU.

 

Radno mjesto je ustrojeno prema Pravilniku o ustroju radnih mjesta Arhitektonskog fakulteta u Zavodu za istraživanje, razvoj i inovacije.

 

Opći uvjeti:

Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenom presliku) priložiti: životopis,  dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica), dokaz o završenom školovanju,  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 6 mjeseci), dokaz o radnom iskustvu u struci od najmanje 1 godine (kao dokaz podnosi se elektronički zapis (e-radna knjižica)).

Dodatni prilozi ukoliko ih kandidat posjeduje: dokaz o provedbi projekata financiranih iz EU, dokaz o završenom programu usavršavanja za pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku izvoda iz matice vjenčanih i sl.).

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu Sveučilišta u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Kačićeva 26, 10000 Zagreb, s naznakom "za natječaj" u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br.106/12-pročišćen tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 

 

 

Karta