VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Aktualnost

Natječaj za radno mjesto

 

 

 

22. listopada 2021.

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

 

za radna mjesta:

 

stručni suradnik na projektu „Razvoj dvostruke fasade s hermetički zatvorenom šupljinom (H-CCF)“, u Zavodu za istraživanje, razvoj i inovacije, 2 izvršitelja/ice, rad na određeno vrijeme (za vrijeme trajanja projekta, najkasnije do 30.09.2023.), u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci. Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija.

 

 

Opis posla:

- Sudjeluje u radu na projektu „Razvoj dvostruke fasade s hermetički zatvorenom šupljinom (H-CCF)“,

- Sudjeluje u istraživačkim i razvojnim djelatnostima na projektu

- Obavlja i druge poslove iz djelokruga svoga rada koje određuje voditelj projekta.

 

Pristupnik 1. mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- završen diplomski sveučilišni studij arhitekture i urbanizma,

- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci

Prednost:

- napredno znanje rada na računalu (AutoCAD ili sl.)

- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- iskustvo u izradi projekata toplinske zaštite i uštede energije u zgradarstvu

 

Pristupnik 2. mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- završen diplomski sveučilišni studij građevinarstva ili arhitekture i urbanizma,

- najmanje 1 godina radnog iskustva

Prednost:

- napredno znanje rada na računalu,

- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- poznavanje računalnih programa za proračun i crtanje nosivih konstrukcija

 

Opći uvjeti:

Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenom presliku) priložiti: životopis,  dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica), dokaz o završenom školovanju,  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 6 mjeseci), dokaz o radnom iskustvu od najmanje 1 godine (kao dokaz podnosi se elektronički zapis (e-radna knjižica)). Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku izvoda iz matice vjenčanih i sl.).

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu Sveučilišta u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Kačićeva 26, 10000 Zagreb, s naznakom "za natječaj" u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br.106/12-pročišćen tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj

 

Karta