VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Aktualnost

Natječaj za radno mjesto

15. prosinca 2021.

Klasa: 112-01/21-03/19

Urbroj: 251-63-02/02-21-1

 

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto:

                       

dva izvršitelja na radnom mjestu I. vrste projektant – stručni savjetnik (m/ž) u Zavodu za graditeljsko naslijeđe, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

 

Uvjeti:

Završen diplomski sveučilišni studij arhitekture (dipl.ing.arh./mag.ing.arch.); najmanje tri godine radnog staža u struci, položen stručni ispit te članstvo u Hrvatskoj komori arhitekata.

 

Prednost imaju kandidati s iskustvom rada na nepokretnim kulturnim dobrima i posjeduju dopuštenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova na kulturnim dobrima, članak 2., stavak 1., točka 5. 6. i 7. (izrada konzervatorskog elaborata za nepokretno kulturno dobro, izrada arhitektonskog snimka postojećeg stanja nepokretnog kulturnog dobra, izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru.)

 

Prijave se dostavljaju poštom ili osobno na Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

 

Uz prijavu  kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenom presliku) priložiti:  životopis, popis radova (arhitektonski snimci, konzervatorski elaborati, projekti obnove nepokretnih kulturnih dobara), dokaz o položenom stručnom ispitu, upisu u Hrvatsku komoru arhitekata, dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica), dokaz o završenom sveučilišnom diplomskom studiju, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 6 mjeseci), dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 3 mjeseca, te druge dokumente kojima se dokazuju prednosti.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 

 

Karta