Karta
Hrvatska tradicijska arhitektura

Hrvatska tradicijska arhitektura

I
Godina
I
Semestar
diplomski studij ISVU:79194
15
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
1
ECTS
U okviru kolegija interpretiraju se karakteristični oblici tradicijske arhitekture s naglaskom na područje Hrvatske. Tradicijska arhitektura prezentira se u interdisciplinarnom kontekstu (etnologija, antropologija, likovne umjetnosti, itd.). Teme se izlažu u širokom obuhvatu problemskih jedinica – od karakteristika seoskih naselja, do pojedinih arhitektonskih tipova, te njihovih funkcionalnih, strukturnih i