HR / EN
Aktualnost

Poziv na nastupno predavanje dr.sc. Alana Kostrenčića

9. prosinca 2020.

Na temelju članka 91 st. 2, čl. 92 st. 2, čl. 93 st. 1 i čl. 95 Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 113/17), te Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja Rektorskog zbora i NVZVOTR (NN 122/17), dekan Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Bojan Baletić 

OGLAŠAVA nastupno predavanje

 za dr.sc. ALANA KOSTRENČIĆA, dipl.ing.arh u postupku izbora nastavnika umjetničko-nastavno zvanje docent u području Umjetnosti, polje Likovne umjetnosti, grana Arhitektura (umjetnički dio), na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pod naslovom: 

" Ka novoj arhitekturi poslovnih prostora – evolucija prostora za rad objašnjena kroz političko-ekonomski, tehnološki i kulturološki aspekt "

u PETAK, 18. prosinca 2020. u 13,30 sati,

putem linka

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa3deacbae84b48aaa2d429035870b7dc%40thread.tacv2/1603284307092?context=%7b%22Tid%22%3a%22938176c6-90e1-42fa-a2a9-d5040e9497b2%22%2c%22Oid%22%3a%22317f7cb2-3391-427b-9390-141347b111bb%22%7d

 

Karta