Aktualnost

Natječaj za radna mjesta

22. prosinca 2021.

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ za radna mjesta:

1.               jednog nastavnika umjetničko-nastavnog zvanja i radnog mjesta redoviti profesor – prvi izbor u području Umjetnosti, polje Likovne umjetnosti, grana Arhitektura (umjetnički dio) na kolegijima Studio 4, Radionica interijera, Radionica arhitektonskog projektiranja 3, Diplomska radionica, Hrvatski prostor i arhitektura - Istra, u punom radnom vremenu, na neodređeno vrijeme

2.               jednog izvršitelja na radnom mjestu III. vrste – domar na Odsjeku – Studij dizajna u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme (do povratka zaposlenika s bolovanja).

Uvjeti:

TOČKA 1.

Predloženici moraju imati završenu odgovarajuću visoku stručnu spremu, te ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu Sveučilišta u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Kačićeva 26, 10000 Zagreb, s naznakom "za natječaj" u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama.

TOČKA  2.

Završena srednja stručna sprema, najmanje jedna godina radnog  iskustva na istim ili sličnim poslovima..

Rok za prijavu za natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Opći uvjeti:

Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenom presliku) priložiti: životopis,  dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica), dokaz o završenom školovanju,  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 3 mjeseca: elektronički zapis (e-radna knjižica). Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku izvoda iz matice vjenčanih i sl.). Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br.106/12-pročišćen tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403). Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Karta