VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Aktualnost

Natječaj za radna mjesta

8. listopada 2021.

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisujeN  A  T  J  E  Č  A  J za radna mjesta:

1.          jednog nastavnika umjetničko-nastavnog zvanja i radnog mjesta redoviti profesor – prvi izbor u području Umjetnosti, polje Likovne umjetnosti, grana Arhitektura (umjetnički dio) na kolegijima Studio 4, Radionica arhitektonskog projektiranja 3, Diplomska radionica, Auditorna radionica, Hrvatski prostor i arhitektura Dalmacija, u punom radnom vremenu, na neodređeno vrijeme

2.         jednog nastavnika umjetničko-nastavnog zvanja i radnog mjesta redoviti profesor – prvi izbor u području Umjetnosti, polje Likovne umjetnosti, grana Arhitektura (umjetnički dio) na kolegijima Arhitektonsko projektiranje 1,2, Studio 3, Radionica arhitektonskog projektiranja 2, Diplomska radionica, Radionica AF/SC, u punom radnom vremenu, na neodređeno vrijeme

3.         jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu izvanredni profesor u području tehničkih znanosti, polje Arhitektura i urbanizam, grana Arhitektonsko projektiranje, na kolegijima Predindustrijski materijali i metode građenja, Studio 1, 2, Hrvatski prostor i arhitektura Dalmacija, u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme

4.         jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent u području Tehničkih znanosti, polje Arhitektura i urbanizam, grana Arhitektonske konstrukcije, fizika zgrade, materijali i tehnologija građenja na kolegijima Arhitektonske konstrukcije i materijali 1, 2, Fizika zgrade, Studio 1-4 – Konstrukcije, Arhitektura i tehnologija 1,2, Istraživanja, seminari, projekti, u punom radnom vremenu, na neodređeno vrijeme

5.         jednog nastavnika nastavnog zvanja i radnog mjesta predavač u području Tehničkih znanosti, polje Građevinarstvo, grana Nosive konstrukcije na kolegijima Nosive konstrukcije 1-3, Studio 1-4 – Konstrukcije, u punom radnom vremenu, na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

TOČKA 1.

Predloženici moraju imati završenu odgovarajuću visoku stručnu spremu, te ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Opći uvjeti:

Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenom presliku) priložiti:životopis,  dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica), dokaz o završenom školovanju,  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 3 mjeseca: elektronički zapis (e-radna knjižica). Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku izvoda iz matice vjenčanih i sl.).

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu Sveučilišta u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Kačićeva 26, 10000 Zagreb, s naznakom "za natječaj" u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br.106/12-pročišćen tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Karta