Karta
Tehnologija građenja

Tehnologija građenja

III
Godina
V
Semestar
preddiplomski studij ISVU:39905
30
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
2
ECTS
Klasične metode i tehnologije građenja. Suvremene tehnologije u graditeljstvu, novi materijali i metodologije, održivo građenje.
Sveobuhvatno sagledavanje suvremene tehnologije građenja. Razvijanje individualnog odnosa prema integracijskom procesu projektiranja i planiranja metodologije građenja.