VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni Doktorski znanstveni studij Arhitektura i urbanizam – ak. god. 2022./2023.
Aktualnost

Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni Doktorski znanstveni studij Arhitektura i urbanizam – ak. god. 2022./2023.

30. kolovoza 2022.

Sveučilište u Zagrebu
ARHITEKTONSKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ
za upis u poslijediplomski sveučilišni Doktorski znanstveni studij Arhitektura i urbanizam,


za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti
iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam u akademskoj godini 2022./2023.

Vizija Doktorskoga znanstvenog studija Arhitektura i urbanizam promicanje je istraživanja i kritičkog oslovljavanja problema u području arhitekture i urbanizma. Ciljevi poslijediplomskog studija su: promicanje naprednih znanstvenih, istraživačkih, nastavnih i stručnih pristupa koji će unaprijediti znanstveno-istraživačke metode i suvremene spoznaje u području arhitektonskoga projektiranja, urbanizma i prostornog planiranja; poticanje znanstvenoga rada te izobrazba polaznika za rad na visokoškolskim i znanstvenoistraživačkim ustanovama; izobrazba stručnjaka koji će moći samostalno istraživati i unaprjeđivati različite aspekte arhitektonske discipline te razvijati koncepcijski i prostorno- funkcionalno kompleksne arhitektonsko-urbanističke zamisli i programe u odnosu prema suvremenim društvenim dostignućima i potrebama.

Kroz metode intenzivnih seminara, interaktivnih radionica i poticajnog mentorstva, trudimo se artikulirati specifična istraživačka područja kao doprinos aktualnom diskursu planiranja, projektiranja i dizajna. Potičemo individualno istraživanje temeljeno na razumijevanju kompleksnih utjecaja unutar šireg područja izgrađenoga i prirodnoga okoliša. Vjerujemo da znanje proizišlo iz takvoga istraživačkog procesa predstavlja temelj oblikovanja našeg društva u budućnosti. Tijekom studija u fokus stavljamo četiri karakteristična područja bitna za arhitekturu i urbanizam danas: naslijeđe, stambeni prostori, gradove i okoliš; u želji da afirmiramo i kultiviramo internacionalnu perspektivu.

Doktorski znanstveni studij traje šest (6) semestara. Pedagoški oblici raspoređeni su po semestrima na sljedeći način: Intenzivni seminar kao kritičko izmještanje (I. semestar); Istraživačka radionica (II. semestar); Metodološka radionica uz potencijalne mentore (III. semestar); Mentorstvo u smjeru artikulacije teze (IV. semestar); Mentorstvo u smjeru razvoja teze (V. semestar); Mentorstvo u smjeru elaboracije teze (VI. semestar). Obranom doktorske disertacije stječe se akademski stupanj doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam.

 

1. Tko se može prijaviti

Na natječaj se mogu prijaviti pristupnici koji su završili sveučilišni (diplomski) studij arhitekture u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, s postignutih 300 ECTS bodova, ili ekvivalentni visokoškolski dodiplomski studij arhitekture i urbanizma po ranijem (predbolonjskom) programu.

Na natječaj se također mogu prijaviti i pristupnici koji su završili srodne sveučilišne studije/programe (građevina, geodezija, agronomija, povijest umjetnosti itd.), ako je njihov znanstveno-istraživački interes usmjeren k području arhitekture i urbanizma, a o čemu svjedoče dosadašnji rad i rezultati.

Pristupnicima završenih drugih srodnih studija Vijeće doktorskoga studija može odrediti obvezu pristupa razlikovnom ispitu. Na razlikovnom ispitu provjerava se poznavanje gradiva iz područja arhitekture i urbanizma, koje je preduvjet za pohađanje nastave na ovom poslijediplomskom studiju, a sadržaj i literaturu za ispit određuje Vijeće doktorskog studija prema programu studija Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pristupnici  s  postignutim  akademskim  stupnjem  magistra  znanosti  (mr.  sc.)  iz  područja  tehničkih

znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, mogu se prijaviti za upis u IV. semestar studija.

U ovoj generaciji nastava se izvodi na hrvatskom jeziku no svi pristupnici trebaju imati aktivno znanje engleskog jezika. Moguće je mentorsko vođenje na engleskom jeziku.

 

2. Materijali za prijavu

Prijava sadrži:

2.1. Prijavni list

Prijavni list je obrazac dostupan na internetskoj stranici Fakulteta (OVDJE). Potrebno je ispisati prijavni list, popuniti ga te potpisati. Svojim potpisom pristupnik/pristupnica jamči za točnost navedenih podataka, posebno u pogledu izjave o načinu podmirenja troškova školarine i izjave o stranim jezicima kojima se služi.

2.2. Potvrdu o državljanstvu

Državljani Republike Hrvatske prilažu presliku domovnice, a strani državljani prilažu odgovarajuću potvrdu o državljanstvu.

2.3. Životopis

Životopis treba biti pregledno i kronološki strukturiran dokument iz kojega je vidljiv tijek dosadašnjeg obrazovanja i radno iskustvo, akademska i stručna postignuća itd. Preporučen opseg životopisa je dvije (2) stranice formata A4.

2.4. Dokaz o završenom studiju

Dokaz o završenom sveučilišnom ili diplomskom studiju je diploma. Pristupnik/pristupnica prilaže ovjerenu presliku diplome o završenom studiju (ili više njih). U postupku prijave strani državljani također prilažu ovjerenu presliku izvorne diplome.

2.5. Ovjereni prijepis ocjena postignutih na ranijem studiju

Obavezno je priložiti prijepis svih ocjena postignutih na ranijem studiju (ili studijima), s izračunatim prosjekom ocjena ne manjim od 3,5. Prijepis ocjena mora biti u izvorniku, ovjeren pečatom i potpisom odgovorne osobe ustanove koja je prijepis ocjena izdala.

2.6. Dva pisma preporuke

Pismo preporuke prilaže se u zasebnoj zatvorenoj omotnici, ovjerenoj potpisom preporučitelja preko preklopnice sa stražnje strane omotnice. Pristupnik/pristupnica treba priložiti dva (2) pisma preporuke. Barem jedan preporučitelj treba biti doktor znanosti. U specifičnom uvjetu kada je jedan od preporučitelja budući mentor potrebna je i treća preporuka. Za jednu od dvije osnovne preporuke poželjno je (ali ne i obavezno) da bude izdana od nastavnika kod kojeg je pristupnik pripremao svoj diplomski rad. Preporučitelji mogu biti sveučilišni nastavnici, znanstveni djelatnici, afirmirani stručnjaci, poslodavci i sl. U pismu preporuke preporučitelj treba, između ostaloga, navesti koliko dugo i u kojem svojstvu poznaje pristupnika/pristupnicu, ocijeniti dosadašnji rad, sposobnosti i postignuća pristupnika/pristupnice, ocjenu predispozicija za znanstveno-istraživački rad i pohađanje doktorskog studija itd. Pismo preporuke može biti i na engleskom jeziku.

2.7. Opis znanstveno-istraživačkog interesa

Opis znanstveno-istraživačkog interesa strukturirani je tekst duljine najviše 1000 riječi. U tekstu je potrebno precizno i sažeto opisati područje znanstveno-istraživačkog interesa, odnosno problemsko područje kojim se pristupnik/pristupnica namjerava baviti u okviru ovoga studija. U opisu znanstveno-istraživačkog interesa poželjno je naznačiti okvirnu temu budućega doktorskog rada, kao i navesti ima li pristupnik/pristupnica radova i dosadašnjih istraživanja na tu temu.

2.8. Izbor stručnih radova

Izbor stručnih radova je portfolio s prikazom odabranih projekata i/ili realizacija. Format  portfolija je isključivo A4, najviše 20 listova. Izbor stručnih radova obavezan je prilog za one pristupnike koji su završili visokoškolski studij arhitekture. Pristupnik/pristupnica druge struke može izbor svojih stručnih radova prikazati na odgovarajući način ako je to moguće ili isti objediniti s prilogom 2.9. (popis objavljenih radova).

2.9. Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova je bibliografija objavljenih znanstvenih i/ili stručnih tekstova pristupnika/pristupnice navedena prema standardnim bibliografskim uzusima. Popis objavljenih radova nije obavezan prilog (ukoliko pristupnik/pristupnica dosad nije objavljivao/-la pisane radove).

 

3. Rokovi

  • 3.1 Prijava na doktorski studij sa svim prilozima podnosi se u jednoj pošiljci do ponedjeljka 12. rujna 2022. godine, osobno ili poštom na adresu:

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

Kačićeva 26, HR – 10000 Zagreb

s naznakom "Prijava na Doktorski znanstveni studij Arhitektura i urbanizam"

 

4. Napomena za strane državljane

Prijave stranih državljana razmotrit će se pod istim uvjetima i kriterijima kao i za državljane RH. Dokumenti koje strani državljani prilažu moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici (ovisno o dokumentu, vidi objašnjenja uz priloge). Ako je potrebno, strani državljani moraju priložiti i ovjereni prijevod odgovarajućih dokumenata (diploma, prijepis ocjena).

Nakon obavijesti o prijemu na doktorski studij, osobe koje su diplomski studij završile u inozemstvu moraju proći postupak akademskog priznavanja visokoškolske kvalifikacije. Postupak nije potrebno pokretati prije potvrde o primitku na doktorski studij.

 

5. Postupak i kriteriji odabira

Vijeće doktorskoga studija razmotrit će sve potpune i na vrijeme zaprimljene kvalificirane prijave te će prije izbora obaviti razgovor s pristupnicima (intervju). Prilikom odabira kandidata Vijeće će se posebno voditi dosadašnjim sveukupnim akademskim i stručnim uspjehom pristupnika/pristupnice, postignutim rezultatima i znanstveno-istraživačkim potencijalom, relevantnošću iskazanog znanstveno-istraživačkog interesa te mišljenjima preporučitelja.

Vijeće doktorskoga studija samostalno i kolektivno odlučuje o odabiru pristupnika. Vijeće pridržava pravo da bez dodatnih obrazloženja ne primi na studij pristupnika/pristupnicu za kojega/koju ocijeni da ne  udovoljava  akademskim  standardima  ovoga  studijskog  programa,  da  u  dosadašnjem  radu nije

pokazao/pokazala zadovoljavajuću razinu izvrsnosti, motivacije i/ili znanstveno-istraživačkog potencija, ili pristupnika/pristupnicu za kojega/koju nije u mogućnosti osigurati odgovarajući program studija ili odgovarajućeg studijskog savjetnika/mentora s obzirom na predloženo tematsko područje.

Prijave koje nisu u skladu s uputama neće se uzimati u obzir.

 

6. Školarina

Visina školarine iznosi 20.000 kn u prvom semestru, 15.000 kn po semestru u drugom i trećem semestru, i 10.000 kn po semestru u četvrtom, petom i šestom semestru, u kojoj cijeni su i troškovi obrane doktorske disertacije. Školarina je jednaka za državljane RH i za strane državljane. Školarinu treba uplatiti pri upisu u svaki semestar na IBAN Arhitektonskog fakulteta broj: HR5623600001101225521, s naznakom "Doktorski znanstveni studij Arhitektura i urbanizam".

 

7. Ostale obavijesti

Razgovori s pristupnicima održat će se tijekom rujna 2022. godine, prema naknadnom pozivu i rasporedu. Početak nastave predviđen je u zimskom semestru akademske godine 2022./2023. Predviđeni termini održavanja  su:  19.-22.  listopada  2022.,  17.-19.  studenog 2022.,  15.-17. prosinca 2022. i 26.-28. siječnja 2023.

Sve  ostale  obavijesti  i  informacije  mogu  se  dobiti  kod  stručnog  suradnika Aleksandra  Višeka  na

tel.: +385 (0)1 4639-253 ili email: avisek@arhitekt.hr te na mrežnim stranicama studija: www.arhitekt.hr.

Vijeće poslijediplomskog doktorskog studija Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet

 

 

Karta