HR / EN
Aktualnost

Natječaj za radno mjesto

16. travnja 2021.

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

 

za radno mjesto:

 

jedan izvršitelj - stručni suradnik/ca za računovodstvo, financije i administraciju (administratora projekta), u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, za rad na projektu »CIRI-Centar za istraživanje, razvoj i inovacije«, financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, u Zavodu za istraživanje, razvoj i inovacije.

 

Uvjeti :

  1. magistar struke, specijalist struke odnosno visoka stručna sprema stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju u području društvenih znanosti
  2. najmanje 1 godina radnog iskustva u provedbi projekata financiranih iz Europske unije
  3. aktivno znanje engleskog jezika
  4. znanje rada na računalu

 

Prednost imaju kandidati koji su se usavršavali za pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU.

Radno mjesto je ustrojeno prema Pravilniku o ustroju radnih mjesta AF u Zavodu za istraživanje, razvoj i inovacije, radno mjesto br. 5.

 

Opći uvjeti:

Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenom presliku) priložiti: životopis,  dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica), dokaz o završenom školovanju,  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 6 mjeseci), dokaz o radnom iskustvu od najmanje 1 godine u provedbi projekata financiranih iz Europske unije (kao dokaz podnosi se elektronički zapis (e-radna knjižica) i dokaz o provedbi projekta financiranog iz EU). Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku izvoda iz matice vjenčanih i sl.).

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu Sveučilišta u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Kačićeva 26, 10000 Zagreb, s naznakom "za natječaj" u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br.106/12-pročišćen tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 

Karta