VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Natječaj za radna mjesta
Aktualnost

Natječaj za radna mjesta

9. siječnja 2024.

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje N  A  T  J  E  Č  A  J za radno mjesto

1-          jednog suradnika suradničkog radnog mjesta asistent u umjetničkom području Arhitektura, polje Arhitektonsko projektiranje (umjetnički dio)u Kabinetu za javne zgrade na kolegijima Studio 4 – arhitektura, Radionica arhitektonskog projektiranja 3, Istraživanje, seminari, projekti u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme

2.          jednog suradnika suradničkog radnog mjesta asistent u umjetničkom području Arhitektura, polje Arhitektonsko projektiranje (umjetnički dio)u Kabinetu za stanovanje na kolegijima Uvod u projektiranje stambenih zgrada, Studio 1, 2 – arhitektura, Radionica arhitektonskog projektiranja 1, Istraživanje, seminari, projekti u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme

3.          jednog suradnika suradničkog radnog mjesta asistent u umjetničkom području Arhitektura, polje Arhitektonsko projektiranje (umjetnički dio)u Kabinetu za zgrade društvenog standarda na Arhitektonsko projektiranje 1, 2,Studio 3, Radionica arhitektonskog projektiranja 2, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme

4.          jednog izvršitelja na radnom mjestu III. vrste – voditelj računovodstva na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Uvjeti:

Predloženici moraju imati završenu odgovarajuću visoku stručnu spremu, te ispunjavati uvjete Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.

Pristupnici koji se prijavljuju za umjetničko-nastavna radna mjesta dužni su priložiti portfolio.

 

Za točku 4.-završena srednja stručna sprema ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Prednost će se dati kandidatima s poznavanjem proračunskog računovodstva.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se elektroničkim putem na adresu: natjecaj@arhitekt.hr u roku od 30 dana od dana objave u NN;

a za točku 4. 8 dana od dana objave u NN.

Rezultati natječaja će biti objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta.

 

Opći uvjeti:

Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenom presliku) priložiti: životopis,  dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica), dokaz o završenom školovanju,  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 3 mjeseca: elektronički zapis (e-radna knjižica). Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku izvoda iz matice vjenčanih i sl.).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br.106/12-pročišćen tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Karta