VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Aktualnost

Natječaj za radna mjesta

25. listopada 2019.

Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

  1. jednog izvršitelja na radnom položaj I. veste - rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi: rukovoditelj administrativnog odsjeka u središnjoj službi - šef računovodstva, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  2. jednog izvršitelja na radnom mjestu položaj II. vrste - voditelj (šef) ispostave, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  3. jednog izvršitelja na radnom mjestu I. vrste voditelj odsjeka u središnjoj službi - tehnički rukovoditelj zavoda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  4. jednog izvršitelja na radnom mjestu IV. vrste - spremačica na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

 

UVJETI:

TOČKA 1.

Završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog smjera, najmanje četiri godine radnog iskustva na istim ili srodnim poslovima, rad na osobnom računalu.

Poželjno je da kandidati imaju iskustva u radu s proračunskim računovodstvom, poznavanje rada u COP-u, korištenje programa IPIS, POINT, te iskustvo u vođenju računovodstva europskih projekata.

Rok za prijavu za natječaj je 8 dana od dana objave u NN.

TOČKA 2.

Završen stručni studij ili preddiplomski studij. Tri godine iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Poželjno je da kandidati imaju iskustvo u vođenju personalne kartoteke, da poznaju sve poslove vezane uz popunu radnih mjesta, te da imaju iskustvo u radu u COP-u i ISVU sustavu.

Rok za prijavu za natječaj je 8 dana od dana objave u NN.

TOČKA  3.

Završen sveučilišni diplomski studij arhitekture, položen stručni ispit, član HKA, radno iskustvo 10 godina na poslovima i zadacima s odgovornostima voditelja stručnih projekata, uspješan stručni rad koji se dokazuje referencama, uz obavezan probni rad u trajanju od šest (6) mjeseci.

Rok za prijavu za natječaj je 30 dana od dana objave u NN.

TOČKA  4.

Završena osnovna škola, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

Rok za prijavu za natječaj je 8 dana od dana objave u NN.

 

Opći uvjeti:

Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenom presliku) priložiti:životopis,  dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica), dokaz o završenom školovanju,  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 6 mjeseci), dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 3 mjeseca: elektronički zapis (e-radna knjižica). Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku izvoda iz matice vjenčanih i sl.).

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu Sveučilišta u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Kačićeva 26, 10000 Zagreb, s naznakom "za natječaj" u rokovima navedenim pod točkama 1., 2, i 3.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br.106/12-pročišćen tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403). Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj

Karta