HR / EN
Aktualnost

Natječaj za radna mjesta

28. kolovoza 2019.

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje N  A  T  J  E  Č  A  J za radna mjesta:

1.                   jednog suradnika suradničkog zvanja asistent u području Tehničkih znanosti, polje Arhitektura i urbanizam, grana Arhitektonsko projektiranje,                        kolegiji Uvod u projektiranje stambenih zgrada, Stambene zgrade I-II, Studio I-II - Arhitektura, Radionica arhitektonskog projektiranja I, na                              određeno vrijeme u punom radnom vremenu

2.                   jednog nastavnika nastavnog zvanja i radnog mjesta predavač u području Umjetnosti, polje Likovne umjetnosti, grana Arhitektura (umjetnički                          dio), kolegiji Arhitektonsko projektiranje 1, Arhitektonsko projektiranje 2, Studio 3, Radionica arhitektonskog projektiranja 2, na neodređeno                           vrijeme s 50% radnim angažmanom

3.                   jednog suradnika suradničkog zvanja asistent u području Tehničkih znanosti, polje Arhitektura i urbanizam, grana Arhitektonsko                                              projektiranje,kolegiji Zgrade za rad i trgovinu, Zgrade za rad, Interijer, Radionica arhitektonskog projektiranja 3, Suvremena arhitektura u                                regiji, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

4.                   jednog nastavnika umjetničko-nastavnog zvanja docent u Umjetničkom području, polje Dizajn, grana Dizajn vizualnih komunikacija, kolegiji                           Crtanje 1-4, Crtanje akt 1-2, Likovne vježbe - ilustracija 1-2

5.                   jednog nastavnika nastavnog zvanja viši predavač u području Umjetnosti, polje Dizajn, grana Dizajn vizualnih komunikacija, kolegiji Pismo i                            tipografija 1-4, Dizajn fonta i kaligrafija 1-2, Projektiranje pisma 1-2

Uvjeti:

Predloženici moraju imati završenu odgovarajuću visoku stručnu spremu, te ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Opći uvjeti:

Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenom presliku) priložiti:životopis,  dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica), dokaz o završenom školovanju,  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 6 mjeseci), dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 3 mjeseca: elektronički zapis (e-radna knjižica). Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku izvoda iz matice vjenčanih i sl.).

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu Sveučilišta u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Kačićeva 26, 10000 Zagreb, s naznakom "za natječaj" u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br.106/12-pročišćen tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403). Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Karta