VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Aktualnost

Javni natječaj za davanje u zakup dijelova poslovnog prostora

16. srpnja 2019.

Klasa: 372-03/19-01/02

Ur-Br: 251-63-01/01-19-2

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 125/11 i 64/15) i Odlukom o davanju u zakup poslovnog prostora (KLASA: 372-03/17-01/02; URBROJ: 251-63-01/01-17-1) od 17. srpnja 2019.  raspisuje JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup dijelova poslovnog prostora

Predmet javnog natječaja je prikupljanje ponuda za davanje u zakup dijela poslovnog prostora u svrhu postavljanja samoposlužnih aparata za tople i hladne napitke te „snack“ na 4. katu (Glavne zgrade AGG-a) Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26, 10 000 Zagreb.

Poslovni prostor površine 1 m2 za jedan aparat daje se u zakup na određeno vrijeme od dvije (2) godine.         

Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 500,00 kn. U cijenu je uračunat porez na dodanu vrijednost. 

Zainteresirani ponuditelj mora dati ponudu za aparat na navedenoj lokaciji. Ponuditi se mogu aparati za tople napitke i kombinirani samoposlužni aparati (jedan aparat ima funkciju posluživanja toplih i hladnih napitaka te hrane). 

Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:

-ime i prezime, OIB, adresu i prebivalište za fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke, OIB i adresu sjedišta za pravne osobe; 

 -presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne, odnosno obrtnice za fizičke osobe-obrtnike; 

-izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležnog tijela o izvršenoj obvezi plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 dana od dana objave ovog natječaja; 

-cijenu mjesečne zakupnine u kojoj treba navesti cijenu bez poreza na dodanu vrijednost, iznos poreza na dodanu vrijednost i sveukupni iznos. Sveukupni iznos mora biti upisan brojkama i slovima. 

            Potpisane i pečatirane ponude dostavljaju se poštom preporučeno ili neposredno u Urudžbeni ured na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Kačićeva 26, 10 000 Zagreb, u zatvorenoj omotnici s upisanom adresom zakupodavca te naznakom „Ponuda za Javni natječaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora – ne otvaraj“. Rok za podnošenje ponuda je 5 dana od dana objave natječaja, bez obzira na način dostave. Javno otvaranje ponuda održati će se dana 24. srpnja 2019. u 10:00 sati na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26, 10 000 Zagreb, soba br. 58a.

Nepravovremene, nepotpune ili ponude podnesene suprotno uvjetima natječaja neće se razmatrati.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja, s priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najveći iznos sveukupne cijene mjesečne zakupnine za ponuđenu lokaciju. 

Odluka o odabiru dostaviti će se pisanim putem svim ponuditeljima. Odabrani ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 15 dana od dana poziva zakupodavca preuzeti poslovni prostor i sklopiti Ugovor o zakupu. 

Ugovor o zakupu poslovnog prostora se zaključuje kao ovršna isprava – solemnizirani javnobilježnički akt, a troškove solemnizacije snosi zakupnik. 

Priključenje samoposlužnog aparata obavlja odabrani ponuditelj o svom trošku. Ako isti ne preuzme poslovni prostor ili ne zaključi ugovor o zakupu u određenom roku, smatrat će se da je odustao od zaključenja ugovora te da će se izabrati drugi po redu najpovoljniji natjecatelj. 

Ukoliko je više ponuditelja dalo ponudu u istom iznosu sveukupne cijene mjesečne zakupnine, a udovoljavaju uvjetima natječaja, održati će se usmeno nadmetanje ponuditelja na samom otvaranju ponuda. Ako ponuditelji nisu prisutni, usmeno nadmetanje će se zakazati naknadno. 

Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne prihvati niti jednu ponudu.

            Predstavnik ponuditelja svoje ovlaštenje za nazočnost na javnom otvaranju ponuda dokazuje pisanom punomoći.

            Natječaj provodi Povjerenstvo imenovano Odlukom Dekana Klasa: 372-03/19-01/02 Ur-Br: 251-63-01/01-19-1 od 10. srpnja 2019. 

            Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01/4639-285, e-mail nabava@arhitekt.hr.

Karta