Karta
Zgrade za zdravstvo

Zgrade za zdravstvo

II
Godina
III
Semestar
diplomski studij ISVU:135430
15
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
1
ECTS
Zgrade sa stacionarima: zajedničko porijeklo zgrada zdravstvene i turističke namjene. Povijesni razvoj zdravstvenih zgrada. Suvremena načela zdravstvene zaštite, razvoj organizacijskog sustava. Zgrade za zaštitu primarnog i polikliničko-konzilijarnog stupnja. Bolnice, stacionarna zdravstvena zaštita, domovi za fizički i mentalno hendikepirane, psihijatrijske i gerijatrijske ustanove, ustanove za palijativnu