VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN

Eng(doktorski studij): Architecture and urbanism

3 years
Trajanje
180
ECTS

About the study

Studijski program i nastavni plan [PDF]
Curriculum and plan [PDF]
Pravilnik o doktorskim studijima na Arhitektonskom fakultetu [PDF]

Natječaj za upis u Poslijediplomski doktorski znanstveni studij Arhitektura i urbanizam, akademska godina 2020./2021.:Sveučilište u Zagrebu

ARHITEKTONSKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

za upis u Poslijediplomski doktorski znanstveni studij Arhitektura i urbanizam,

za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti

iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam

u akademskoj godini 2020./2021.

 

Vizija doktorskoga znanstvenog studija Arhitektura i urbanizam promicanje je istraživanja i kritičkog oslovljavanja problema u području arhitekture i urbanizma. Ciljevi poslijediplomskog studija su: promicanje naprednih znanstvenih, istraživačkih, nastavnih i stručnih pristupa koji će unaprijediti znanstveno-istraživačke metode i suvremene spoznaje u području arhitektonskoga projektiranja, urbanizma i prostornog planiranja; poticanje znanstvenoga rada te izobrazba polaznika za rad na visokoškolskim i znanstvenoistraživačkim ustanovama; izobrazba stručnjaka koji će moći samostalno istraživati i unaprjeđivati različite aspekte arhitektonske discipline te razvijati koncepcijski i prostorno-funkcionalno kompleksne arhitektonsko-urbanističke zamisli i programe u odnosu prema suvremenim društvenim dostignućima i potrebama.

Kroz metode intenzivnih seminara, interaktivnih radionica i poticajnog mentorstva, trudimo se artikulirati specifična istraživačka područja kao doprinos aktualnom diskursu planiranja, projektiranja i dizajna. Potičemo individualno istraživanje temeljeno na razumijevanju kompleksnih utjecaja unutar šireg područja izgrađenoga i prirodnoga okoliša. Vjerujemo da znanje proizišlo iz takvoga istraživačkog procesa predstavlja temelj oblikovanja našeg društva u budućnosti. Tijekom studija u fokus stavljamo četiri karakteristična područja bitna za arhitekturu i urbanizam danas: naslijeđe, stambeni prostori, gradovi i okoliš; u želji da afirmiramo i kultiviramo internacionalnu perspektivu.

Doktorski znanstveni studij traje šest (6) semestara. Pedagoški oblici raspoređeni su po semestrima na sljedeći način: Intenzivni seminar kao kritičko izmještanje (I. semestar); Interaktivna radionica za istraživanje problemskog područja (II. semestar); Interaktivna radionica za metodološku razradu istraživačkog interesa (III. semestar); Mentorstvo u smjeru artikulacije teze (IV. semestar); Mentorstvo u smjeru razvoja teze (V. semestar); Mentorstvo u smjeru elaboracije teze (VI. semestar). Obranom doktorske disertacije stječe se akademski stupanj doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam.

 

1. Tko se može prijaviti

Na natječaj se mogu prijaviti pristupnici koji su završili sveučilišni (diplomski) studij arhitekture u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, s postignutih 300 ECTS bodova, ili ekvivalentni visokoškolski dodiplomski studij arhitekture i urbanizma po ranijem (predbolonjskom) programu.

Na natječaj se također mogu prijaviti i pristupnici koji su završili srodne sveučilišne studije/programe (građevina, geodezija, agronomija, povijest umjetnosti itd.), ako je njihov znanstveno-istraživački interes usmjeren k području arhitekture i urbanizma, a o čemu svjedoče dosadašnji rad i rezultati.

Pristupnicima završenih drugih srodnih studija Vijeće doktorskoga studija može odrediti obvezu pristupa razlikovnom ispitu. Na razlikovnom ispitu provjerava se poznavanje gradiva iz područja arhitekture i urbanizma, koje je preduvjet za pohađanje nastave na ovom poslijediplomskom studiju, a sadržaj i literaturu za ispit određuje Vijeće poslijediplomskog studija prema programu studija Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pristupnici s postignutim akademskim stupnjem magistra znanosti (mr. sc.) iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, mogu se prijaviti za upis u IV. semestar studija.

U ovoj generaciji nastava se izvodi na hrvatskom jeziku no svi pristupnici trebaju imati aktivno znanje engleskog jezika. Moguće je mentorsko vođenje na engleskom jeziku. Ovisno o epidemiološkoj situaciji, moguće je da će se nastava organizirati na daljinu.

 

2. Materijali za prijavu

Prijava sadrži:

2.1.      Prijavni list

Prijavni list je obrazac dostupan na internetskoj stranici www.arhitekt.hr., možete ga preuzeti na sljedećim poveznicama:
PRIJAVNI LIST
APPLICATION FORM

Potrebno je ispisati prijavni list, popuniti ga te potpisati. Svojim potpisom pristupnik/pristupnica jamči za točnost navedenih podataka, posebno u pogledu izjave o načinu podmirenja troškova školarine i izjave o stranim jezicima kojima se služi.

2.2.      Potvrdu o državljanstv

Državljani Republike Hrvatske prilažu presliku domovnice, a strani državljani prilažu odgovarajuću potvrdu o državljanstvu.

2.3.      Životopis

Životopis treba biti pregledno i kronološki strukturiran dokument iz kojega je vidljiv tijek dosadašnjeg obrazovanja i radno iskustvo, akademska i stručna postignuća itd. Preporučen opseg životopisa je dvije (2) stranice formata A4.

2.4.      Dokaz o završenom studiju

Dokaz o završenom sveučilišnom ili diplomskom studiju je diploma. Pristupnik/pristupnica prilaže ovjerenu presliku diplome o završenom studiju (ili više njih). U postupku prijave strani državljani također prilažu ovjerenu presliku izvorne diplome.

2.5.      Ovjereni prijepis ocjena postignutih na ranijem studiju

Obavezno je priložiti prijepis svih ocjena postignutih na ranijem studiju (ili studijima), s izračunatim prosjekom ocjena ne manjim od 3,5. Prijepis ocjena mora biti u izvorniku, ovjeren pečatom i potpisom odgovorne osobe ustanove koja je prijepis ocjena izdala.

2.6.      Dva pisma preporuke

Pismo preporuke prilaže se u zasebnoj zatvorenoj omotnici, ovjerenoj potpisom preporučitelja preko preklopnice sa stražnje strane omotnice. Pristupnik/pristupnica treba priložiti dva (2) pisma preporuke. U specifičnom uvjetu kada je jedan od preporučitelja budući mentor potrebna je i treća preporuka. Za jednu od dvije osnovne preporuke poželjno je (ali ne i obavezno) da bude izdana od nastavnika kod kojeg je pristupnik pripremao svoj diplomski rad. Preporučitelji mogu biti sveučilišni nastavnici, znanstveni djelatnici, afirmirani stručnjaci, poslodavci i sl. U pismu preporuke preporučitelj treba, između ostaloga, navesti koliko dugo i u kojem svojstvu poznaje pristupnika/pristupnicu, ocijeniti dosadašnji rad, sposobnosti i postignuća pristupnika/pristupnice, ocjenu predispozicija za znanstveno-istraživački rad i pohađanje doktorskog studija itd. Za strane državljane, pismo preporuke može biti i na engleskom jeziku.

 

2.7.      Opis znanstveno-istraživačkog interesa

Opis znanstveno-istraživačkog interesa strukturirani je tekst duljine najviše 1000 riječi. U tekstu je potrebno precizno i sažeto opisati područje znanstveno-istraživačkog interesa, odnosno problemsko područje kojim se pristupnik/pristupnica namjerava baviti u okviru ovoga studija. U opisu znanstveno-istraživačkog interesa poželjno je naznačiti okvirnu temu budućega doktorskog rada, kao i navesti ima li pristupnik/pristupnica radova i dosadašnjih istraživanja na tu temu.

2.8.      Izbor stručnih radova

Izbor stručnih radova je portfolio s prikazom odabranih projekata i/ili realizacija. Format portfolija je isključivo A4, najviše 20 listova. Izbor stručnih radova obavezan je prilog za one pristupnike koji su završili visokoškolski studij arhitekture. Pristupnik/pristupnica druge struke može izbor svojih stručnih radova prikazati na odgovarajući način ako je to moguće ili isti objediniti s prilogom 2.9. (popis objavljenih radova).

 2.9.     Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova je bibliografija objavljenih znanstvenih i/ili stručnih tekstova pristupnika/pristupnice navedena prema standardnim bibliografskim uzusima. Popis objavljenih radova nije obavezan prilog (ukoliko pristupnik/pristupnica dosad nije objavljivao/-la pisane radove).

 

3. Rokovi

3.1.       Prijava na doktorski studij sa svim prilozima podnosi se u jednoj pošiljci do petka 11. rujna 2020. godine, osobno ili poštom na adresu:

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

Kačićeva 26, HR – 10000 Zagreb

s naznakom "Prijava na doktorski znanstveni studij Arhitektura i urbanizam"

 

4. Napomena za strane državljane

Prijave stranih državljana razmotrit će se pod istim uvjetima i kriterijima kao i za državljane RH. Dokumenti koje strani državljani prilažu moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici (ovisno o dokumentu, vidi objašnjenja uz priloge). Ako je potrebno, strani državljani moraju priložiti i ovjereni prijevod odgovarajućih dokumenata (diploma, prijepis ocjena).

Nakon obavijesti o prijemu na doktorski studij, osobe koje su diplomski studij završile u inozemstvu moraju proći postupak akademskog priznavanja visokoškolske kvalifikacije. Postupak nije potrebno pokretati prije potvrde o primitku na doktorski studij.

 

5. Postupak i kriteriji odabira

Vijeće doktorskoga studija razmotrit će sve potpune i na vrijeme zaprimljene kvalificirane prijave te će prije izbora obaviti razgovor s pristupnicima (intervju). Prilikom odabira kandidata Vijeće će se posebno voditi dosadašnjim sveukupnim akademskim i stručnim uspjehom pristupnika/pristupnice, postignutim rezultatima i znanstveno-istraživačkim potencijalom, relevantnošću iskazanog znanstveno-istraživačkog interesa te mišljenjima preporučitelja.

Vijeće doktorskoga studija samostalno i kolektivno odlučuje o odabiru pristupnika. Vijeće pridržava pravo da bez dodatnih obrazloženja ne primi na studij pristupnika/pristupnicu za kojega/koju ocijeni da ne udovoljava akademskim standardima ovoga studijskog programa, da u dosadašnjem radu nije pokazao/pokazala zadovoljavajuću razinu izvrsnosti, motivacije i/ili znanstveno-istraživačkog potencija, ili pristupnika/pristupnicu za kojega/koju nije u mogućnosti osigurati odgovarajući program studija ili odgovarajućeg studijskog savjetnika/mentora s obzirom na predloženo tematsko područje.

Prijave koje nisu u skladu s uputama neće se uzimati u obzir.

 

6. Školarina

Visina školarine iznosi 20.000 kn u prvom semestru, 15.000 kn po semestru u drugom i trećem semestru, i 10.000 kn po semestru u četvrtom, petom i šestom semestru, u kojoj cijeni su i troškovi obrane doktorske disertacije. Školarina je jednaka za državljane RH i za strane državljane. Školarinu treba uplatiti pri upisu u svaki semestar na žiro-račun Arhitektonskog fakulteta broj: 2360000-1101225521, s naznakom "Doktorski znanstveni studij Arhitektura i urbanizam".

 

7. Ostale obavijesti

Razgovori s pristupnicima održat će se tijekom rujna 2020. godine, prema naknadnom pozivu i rasporedu. Početak nastave predviđen je u zimskom semestru akademske godine 2020./2021. Predviđeni termini održavanja su: 15.-17. listopada 2020., 12.-14. studenog 2020., 10.-12. prosinca 2020. i 14. -16. siječnja 2021.

Sve ostale obavijesti i informacije mogu se dobiti kod Paule Šimetin, dipl. ing. arh., studijske savjetnice poslijediplomskog studija, na tel.: +385 (0)1 4639-287 ili email: paula.simetin@arhitekt.hr te na mrežnim stranicama studija: www.arhitekt.hr.

 

Vijeće poslijediplomskog doktorskog studija

Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet

 

DATOTEKE ZA PREUZIMANJE:Terms of enrollment

Curriculum

Prethodni
Studentski radovi preddiplomskog studija See all
Ivan Leonidov – Constructivism of an Architect
Ivan Le­o­ni­dov – Con­stru­cti­vi­sm of an Ar­chi­te­ct
Housing Estate Topola, Zagreb
Ho­u­si­ng Es­ta­te To­po­la, Za­greb
Uvod u projektiranje stambenih zgrada
Uvod u pro­jek­ti­ra­nje stam­be­nih zgra­da
Familiy Home and Residental Development at Gornju Bukovac, Zagreb
Fa­mi­liy Ho­me and Re­si­den­tal De­ve­lop­me­nt at Gor­nju Bu­ko­vac, Za­greb
Familiy Home and Residental Development at Gornju Bukovac, Zagreb
Fa­mi­liy Ho­me and Re­si­den­tal De­ve­lop­me­nt at Gor­nju Bu­ko­vac, Za­greb
Primary School in Knežija
Pri­ma­ry Scho­ol in Kne­ži­ja
Primary School in Knežija
Pri­ma­ry Scho­ol in Kne­ži­ja
Primary School in Knežija
Pri­ma­ry Scho­ol in Kne­ži­ja
Primary School in Knežija
Pri­ma­ry Scho­ol in Kne­ži­ja
Primary School in Knežija
Pri­ma­ry Scho­ol in Kne­ži­ja
Commercial Building in Središće
Com­mer­ci­al Bu­il­di­ng in Sre­diš­će
Commercial Building in Središće
Com­mer­ci­al Bu­il­di­ng in Sre­diš­će
Creating virtual space through the exploration of a set volume
Cre­a­ti­ng vir­tu­al spa­ce thro­u­gh the explo­ra­ti­on of a set vo­lu­me
Creating a virtual model and its transformation
Cre­a­ti­ng a vir­tu­al mo­del and its tran­sfor­ma­ti­on
Creating a virtual house as the foundation for technical documentation, simulation and visualisation
Cre­a­ti­ng a vir­tu­al ho­u­se as the fo­un­da­ti­on for te­chni­cal do­cu­men­ta­ti­on, si­mu­la­ti­on and vi­su­a­li­sa­ti­on
Multifunctional Pavilion in Travno, Zagreb
Mul­ti­fun­cti­o­nal Pa­vi­li­on in Trav­no, Za­greb
Multifunctional Pavilion in Travno, Zagreb
Mul­ti­fun­cti­o­nal Pa­vi­li­on in Trav­no, Za­greb
Multifunctional Pavilion in Travno, Zagreb
Mul­ti­fun­cti­o­nal Pa­vi­li­on in Trav­no, Za­greb
Shadows
Sha­do­ws
Stupnik Elementary School
Stup­nik Ele­men­ta­ry Scho­ol
Stupnik Elementary School
Stup­nik Ele­men­ta­ry Scho­ol
Stupnik Elementary School
Stup­nik Ele­men­ta­ry Scho­ol
Stupnik Elementary School
Stup­nik Ele­men­ta­ry Scho­ol
Multilayered Structure
Mul­ti­la­ye­red Stru­ctu­re
Rotation - Transformation
Ro­ta­ti­on - Tran­sfor­ma­ti­on
Fragrant Park
Fra­gra­nt Pa­rk
Park Exhibition
Pa­rk Exhi­bi­ti­on
Polivalentni paviljon u novozagrebačkom naselju Travno
Po­li­va­len­tni pa­vil­jon u no­vo­za­gre­ba­čkom na­sel­ju Trav­no
Polivalentni paviljon - Podbrežje, Novi Zagreb
Po­li­va­len­tni pa­vil­jon - Pod­bre­žje, No­vi Za­greb
Poslovna zgrada: centar za nove tehnologije
Po­slov­na zgra­da: cen­tar za no­ve teh­no­lo­gi­je
Centar za nove tehnologije s medijatekom
Cen­tar za no­ve teh­no­lo­gi­je s me­di­ja­te­kom
Centar za nove tehnologije s medijatekom
Cen­tar za no­ve teh­no­lo­gi­je s me­di­ja­te­kom
Centar za nove tehnologije s medijatekom
Cen­tar za no­ve teh­no­lo­gi­je s me­di­ja­te­kom
Osnovna škola Ivanja Reka / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Ivan­ja Re­ka / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Horvati / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Hor­va­ti / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Stupnik / rektorova nagrada
Os­nov­na ško­la Stup­nik / rek­to­ro­va na­gra­da
Osnovna škola Jastrebarsko / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Jas­tre­bar­sko / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Jastrebarsko / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Jas­tre­bar­sko / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Kušlanova, Zagreb / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Ku­šla­no­va, Za­greb / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Kušlanova, Zagreb / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Ku­šla­no­va, Za­greb / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Strmec, Sveta Nedelja / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Str­mec, Sve­ta Ne­del­ja / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Keglić, Zagreb / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Ke­glić, Za­greb / po­hva­la ko­le­gi­ja
Studentski radovi diplomskog studija See all
Revitalisation of Frankopan square in Senj – public market building and Writers of Senj Memorial House
Re­vi­ta­li­sa­ti­on of Fran­ko­pan squ­a­re in Se­nj – pu­blic mar­ket bu­il­di­ng and Wri­te­rs of Se­nj Me­mo­ri­al Ho­u­se
Ljetno kino Korčula
Ljet­no ki­no Kor­ču­la
Park Zajarki u Zaprešiću
Pa­rk Za­jar­ki u Za­pre­ši­ću
Turistička infrastruktura  na ušću Neretve – Hostel i kamp za veslače i kitesurfere
Tu­ris­ti­čka in­fras­truk­tu­ra na uš­ću Ne­re­tve – Hos­tel i ka­mp za ve­sla­če i ki­te­sur­fe­re
Novo groblje u Makarskoj
No­vo gro­bl­je u Ma­kar­skoj
Renovation and Conversion of Former City Abattoir and Livestock Market  in Zagreb
Re­no­va­ti­on and Con­ver­si­on of For­mer Ci­ty Abat­to­ir and Li­ves­to­ck Mar­ket in Za­greb
Business and Residential Zone ‘Radnička’
Bu­si­ne­ss and Re­si­den­ti­al Zo­ne ‘Rad­ni­čka’
The Transformation of  the Zagreb Fair
The Tran­sfor­ma­ti­on of the Za­greb Fa­ir
Physical Development of Mičevec and Urban Design of One of its Parts
Physi­cal De­ve­lop­me­nt of Mi­če­vec and Ur­ban De­si­gn of One of its Par­ts
Emanation of Urban Landscape
Ema­na­ti­on of Ur­ban Lan­dsca­pe
Housing in Existing Built Complexes
Ho­u­si­ng in Exis­ti­ng Bu­i­lt Com­ple­xes
Villas in the Air with a View of (A New Still Unbuilt) Bridge Over the River Sava
Vil­las in the Air wi­th a Vi­ew of (A New Sti­ll Un­bu­il­t) Brid­ge Over the Ri­ver Sa­va
Spinning Zavrtnica
Spin­ni­ng Zav­r­tni­ca
Void
Vo­id
Changing Boundaries
Chan­gi­ng Bo­un­da­ri­es
City Stadium / The Culture od Daily Life, Zadar
Ci­ty Sta­di­um / The Cul­tu­re od Da­i­ly Li­fe, Za­dar
City Stadium /+ The Culture od Daily Life, Zadar
Ci­ty Sta­di­um /+ The Cul­tu­re od Da­i­ly Li­fe, Za­dar
Sports Centre on Pećine
Spor­ts Cen­tre on Pe­ći­ne
Sports Centre on Pećine
Spor­ts Cen­tre on Pe­ći­ne
Sports Centre on Pećine
Spor­ts Cen­tre on Pe­ći­ne
Hotel / Art Block #18
Ho­tel / Art Blo­ck #18
Architectural Topography Identity
Ar­chi­te­ctu­ral To­po­grap­hy Iden­ti­ty
Health and Social Welfare in Town
He­al­th and So­ci­al Wel­fa­re in To­wn
Hostel Šavrić
Hos­tel Šav­rić
The Intergenerational Centre within the City Block
The In­ter­ge­ne­ra­ti­o­nal Cen­tre wit­hin the Ci­ty Blo­ck
Photogrammetry
Pho­to­gram­me­try
Fields and their patterns
Fi­el­ds and the­ir pat­ter­ns
Delta
Del­ta
(Post)Industiral „Creativescape“
(Pos­t)In­dus­ti­ral „Cre­a­ti­ves­ca­pe“
Gradski blok – modeli preobrazbe industrijskih građevina u unutrašnjosti bloka
Grad­ski blok – mo­de­li pre­o­braz­be in­dus­trij­skih gra­đe­vi­na u unu­traš­njos­ti blo­ka
Sklonište u prirodi: kućica za ribare
Sklo­niš­te u pri­ro­di: ku­ći­ca za ri­ba­re
Sklonište u prirodi_Contemplum
Sklo­niš­te u pri­ro­di­_Con­tem­plum
Sklonište u prirodi
Sklo­niš­te u pri­ro­di
Kiosk
Ki­o­sk
Stan bliske budućnosti
Stan blis­ke bu­du­ćnos­ti
Stan bliske budućnosti
Stan blis­ke bu­du­ćnos­ti
Privatna utopija
Pri­vat­na uto­pi­ja
Privatna utopija
Pri­vat­na uto­pi­ja
Last home
La­st ho­me
Project Porta Nuova: Icon of Milan
Pro­je­ct Por­ta Nu­o­va: Icon of Mi­lan
Hvar as an Island
Hvar as an Isla­nd
Šćedro – Island mediator – Development strategy of island Šćedro in the context of island Hvar
Šće­dro – Isla­nd me­di­a­tor – De­ve­lop­me­nt stra­te­gy of isla­nd Šće­dro in the con­te­xt of isla­nd Hvar
Interpretacija Savskog vodostaja: kupanje na Savi
In­ter­pre­ta­ci­ja Sav­skog vo­dos­ta­ja: ku­pa­nje na Sa­vi
Kontinentalni arhipelag: Botanička galerija Velika
Kon­ti­nen­tal­ni ar­hi­pe­la­g: Bo­ta­ni­čka ga­le­ri­ja Ve­li­ka
Stan budućnosti
Stan bu­du­ćnos­ti
Arhitektura izložbe: Čovjek +
Ar­hi­tek­tu­ra izlož­be: Čo­vjek +
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /rektorova nagrada/
Ba­zen­ska dvo­ra­na: Val­ka­ne, Pu­la /rek­to­ro­va na­gra­da/
Astronomski observatorij   /rektorova nagrada/
As­tro­nom­ski ob­ser­va­to­rij /rek­to­ro­va na­gra­da/
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /rektorova nagrada/
Ba­zen­ska dvo­ra­na: Val­ka­ne, Pu­la /rek­to­ro­va na­gra­da/
Mogućnost primjene BIM-a u izradi modela postojećih građevina na primjeru istočnog krila zgrade AGG-a
Mo­gu­ćno­st pri­mje­ne BI­M-a u izra­di mo­de­la pos­to­je­ćih gra­đe­vi­na na pri­mje­ru is­to­čnog kri­la zgra­de AG­G-a
Sustainability in Vernacular Architecture Architecture without Architects
Sus­ta­i­na­bi­li­ty in Ver­na­cu­lar Ar­chi­te­ctu­re Ar­chi­te­ctu­re wit­ho­ut Ar­chi­te­cts
Astronomski observatorij Trebević
As­tro­nom­ski ob­ser­va­to­rij Tre­be­vić
Meteorološki laboratorij Smetovi
Me­te­o­ro­loš­ki la­bo­ra­to­rij Sme­to­vi
Donjogradski blok: Centar za rehabilitaciju i oporavak
Don­jo­grad­ski blo­k: Cen­tar za re­ha­bi­li­ta­ci­ju i opo­ra­vak
Arhitektura dvorane: Prefabricated Palace Petrinja
Ar­hi­tek­tu­ra dvo­ra­ne: Pre­fa­bri­ca­ted Pa­la­ce Pe­trin­ja
Arhitektura dvorane: Prefabricated Palace Petrinja
Ar­hi­tek­tu­ra dvo­ra­ne: Pre­fa­bri­ca­ted Pa­la­ce Pe­trin­ja
Arhitektura dvorane: Prefabricated Palace Petrinja
Ar­hi­tek­tu­ra dvo­ra­ne: Pre­fa­bri­ca­ted Pa­la­ce Pe­trin­ja
Arhitektura dvorane: Prototip /nagrada kolegija/
Ar­hi­tek­tu­ra dvo­ra­ne: Pro­to­tip /na­gra­da ko­le­gi­ja/
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /nagrada kolegija/
Ba­zen­ska dvo­ra­na: Val­ka­ne, Pu­la /na­gra­da ko­le­gi­ja/
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /nagrada kolegija/
Ba­zen­ska dvo­ra­na: Val­ka­ne, Pu­la /na­gra­da ko­le­gi­ja/
Hangar za Lokvarsko jezero /rektorova nagrada/
Han­gar za Lo­kvar­sko je­ze­ro /rek­to­ro­va na­gra­da/
Hangar za Lokvarsko jezero /nagrada kolegija/
Han­gar za Lo­kvar­sko je­ze­ro /na­gra­da ko­le­gi­ja/
Arhitektura dvorane: Prototip /rektorova nagrada/
Ar­hi­tek­tu­ra dvo­ra­ne: Pro­to­tip /rek­to­ro­va na­gra­da/
Arhitektura dvorane: Prototip /nagrada kolegija/
Ar­hi­tek­tu­ra dvo­ra­ne: Pro­to­tip /na­gra­da ko­le­gi­ja/
Arhitektura dvorane: Prototip /nagrada kolegija/
Ar­hi­tek­tu­ra dvo­ra­ne: Pro­to­tip /na­gra­da ko­le­gi­ja/
Sportski centar Pećine: Kultura svakodnevnice /rektorova nagrada/
Spor­tski cen­tar Pe­ći­ne: Kul­tu­ra sva­kod­nev­ni­ce /rek­to­ro­va na­gra­da/
Sportski centar Pećine: Kultura svakodnevnice /rektorova nagrada i nagrada kolegija/
Spor­tski cen­tar Pe­ći­ne: Kul­tu­ra sva­kod­nev­ni­ce /rek­to­ro­va na­gra­da i na­gra­da ko­le­gi­ja/
Gradska soba: Prerada Bjelovar /rektorova nagrada/
Grad­ska so­ba: Pre­ra­da Bje­lo­var /rek­to­ro­va na­gra­da/
Gradski stadion u Zadru: Kultura svakodnevice /nagrada kolegija/
Grad­ski sta­di­on u Za­dru: Kul­tu­ra sva­kod­ne­vi­ce /na­gra­da ko­le­gi­ja/
Kuća ni (za) koga ?!
Ku­ća ni (za) ko­ga ?!
Centar za održive tehnologije u Samoboru
Cen­tar za odr­ži­ve teh­no­lo­gi­je u Sa­mo­bo­ru
Cube² House
Cu­be² Ho­u­se
Kukuljica za astronoma
Ku­kul­ji­ca za as­tro­no­ma
Hotel : kamenolom Dubac, Dubrovnik
Ho­tel : ka­me­no­lom Du­bac, Du­brov­nik
Karta