Karta

Natječaj za radno mjesto

Natječaj za radno mjesto objavljen je 16. svibnja 2018. u Narodnim novinama.

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto:

1. dva izvršitelja na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju, u Umjetničkom području, polje Likovne umjetnosti, grana Arhitektura (umjetnički dio), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Uvjeti:

Predloženici moraju imati završenu odgovarajuću visoku stručnu spremu, te ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenom presliku) priložiti:životopis, dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica), dokaz o završenoj visokoj stručnoj spremi, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 3 mjeseca: elektronički zapis (e-radna knjižica). Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku izvoda iz matice vjenčanih i sl.).

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu Sveučilišta u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Kačićeva 26, 10000 Zagreb, s naznakom "za natječaj" u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj

Natječaji za radna mjesta

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 23. svibnja 2018.

Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1. tri nastavnika (m/ž) u umjetničko-nastavno zvanje i radno mjesto docent u području Umjetnosti, polje Likovne umjetnosti, grana Arhitektura (umjetnički dio)

Uvjeti:

Pristupnici za radno mjesto trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 97/13, 139/13, OUSRH 101/14 i OUSRH 60/15

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o državljanstvu, dokaz o završenoj visokoj stručnoj spremi, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 3 mjeseca: elektronički zapis (e-radna knjižica), prikaz umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku izvoda iz matice vjenčanih i sl.).

Životopis, prikaz umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti i popis radova, uz tiskani, trebaju biti dostavljeni i u elektroničkom obliku (CD).

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu Sveučilišta u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Kačićeva 26, 10000 Zagreb, s naznakom "za natječaj" u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br.106/12-pročišćen tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj

Natječaj za radno mjesto

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ

- za radno mjesto II. vrste (m/ž) – viši stručni referent (stručne djelatnosti Fakulteta - zavodi), na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Uvjeti:

Završen preddiplomski studij ekonomske struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na složenijim administrativnim poslovima za potrebe vođenja stručnih projekata u području arhitekture i urbanizma.

Prednost imaju kandidati s iskustvom rada u računovodstvenim programima POINT i IPIS i položenim stručnim ispitom za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva.

Prijave sa životopisom, preslikom diplome, dokazom o radnom stažu te drugim dokumentima kojima se dokazuju prednosti iz prijave dostavljaju se poštom na Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fra Andrije Kačića Miočića 26, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br.106/12-pročišćen tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.